Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

Göteborg vt 2019 – ht 2020 (2 år)

BOF – Barnorienterad familjeterapi och Tejping

Barnorienterad Familjeterapi, BOF, och Tejping är arbetsmodeller som har samspel i fokus och som ger ett barnperspektiv i familjearbete. Upphovsmannen är den norske barnpsykologen Martin Soltvedt, författare till boken BOF . Barnorienterad familjeterapi. I BOF involveras barn i lekåldern i det terapeutiska arbetet genom att föräldrar, barn och terapeut leker tillsammans, ofta i en sandlåda. Leken filmas och diskuteras sedan med föräldrarna utifrån teman med koppling till barnets/familjens problematik i vardagen. Tejping innebär att vi låter familjen eller klienten visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller  yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer och kreativt material. Det hela utspelar sig på en “scen” som tejpas upp på ett bord. Tejping kan med fördel användas av professionella för att underlätta kommunikation och som stöd i att ge och inhämta information om en individs situation.

Metoderna används vid behandling, kartläggning, bedömning och utredning av barn, ungdomar och familjer inom t ex socialtjänst, barnpsykiatri, barnhälsovård, skolhälsovård och habilitering. Tejping används även med vuxna, föräldrar, enskilda klienter eller par inom vuxenpsykiatri och habilitering.

Utbildningen omfattar 5 heldagar/termin och förutom teori och övningar bygger utbildningen på att deltagarna har med filmer på egna ärenden för handledning.Önskvärt är att minst två personer från samma arbetsplats går utbildningen om det inte redan finns någon/några som arbetar med BOF inom verksamheten.För mer info och intresseanmälan kontakta Sara Pang, sarapang1@gmail.com

Upplägg:

Termin 1. Grunderna i BOF och Tejping

Syfte: Deltagarna ska få kunskaper kring BOF och Tejping grundläggande begrepp och tillvägagångssätt samt bli förtrogna med metodernas moment och förhållningssätt och bli förbereda på att kliniskt och kunskapsmässigt kunna använda BOF och Tejping i sin verksamhet.

Moment: Metodernas bakgrund, tillvägagångssätt och material. Teoretisk grund för metoderna, det praktiska genomförandet och förhållningssätt i BOF och Tejping. Handledning i uppstart och eventuellt påbörjade ärenden.

Uppgifter under termin: Deltagarna redovisar genomförda Tejpingsamtal samt genomfört samtal utifrån Samhandlingsplanschen. Fler uppgifter kan tillkomma utifrån gruppens utbildningsbehov.

Termin 2. BOF och Tejping i kartläggning och utredning och behandling

Syfte: Deltagarna ska öka sin självkännedom och utveckla kompetens i det kliniska mötet med barn och föräldrar i BOF arbetets olika moment. Undervisningen ska skapa kunskapsmässiga förutsättningar att använda Tejping utifrån en mer komplicerad problematik. Få fördjupad kunskap om metodernas idémässiga grund och koppling till nutida forskning och teoribildning. Deltagarna ska påbörja att arbeta med BOF och genomföra Tejpingsamtal i sin ordinarie verksamhet.

Moment: BOF och Tejping i kartläggning, utredning och behandling, triadsamspel kopplat till BOF, BOF och spädbarn samt handledning utifrån filmmaterial på kursdeltagarnas egna arbete med BOF och Tejping.

Uppgifter under termin: Deltagarna redovisar genomförda fördjupade Tejpingsamtal och deltar aktivt på handledning. Ytterligare uppgifter formuleras utifrån gruppens utbildningsbehov.

Termin 3. BOF och Tejping med barn, ungdomar och familjer i svåra livssituationer/med komplex problematik

Syfte: Deltagarna ska ytterligare utveckla kompetens i det kliniska mötet med barn och föräldrar i BOF arbetets olika moment genom att fokusera kring förhållningssätt i arbetet utifrån sina egna personliga resurser. Deltagarna ska få fördjupade kunskaper kring att arbeta med metoderna med barn, ungdomar och familjer med komplex problematik och fortsätta att utveckla sitt arbeta med BOF och Tejpingsamtal i sin ordinarie verksamhet.

Moment: Arbeta med BOF i förhållande till barn som är skall eller är placerade i familjehem som förstärkt stöd för barnet, familjehemmet och biologiska föräldrar. Arbete med Miljö Integrerad Behandling (MIB) dvs. att involvera viktiga vuxna runt det enskilda barnet som t ex pedagoger i BOF arbetet. Fördjupning i återgivningssamtal, hur vi tittar på samspel och filmsekvenserna samt teorifördjupning utifrån nutida forskning och teorier. Handledning utifrån filmmaterial från deltagarnas egna arbete med BOF och Tejping.

Uppgifter under termin: Redovisning av ett filmat återgivningssamtal och handledning på det, aktivt deltagande i handledning samt påbörja gesällarbetet. Ytterligare uppgifter formuleras utifrån gruppens utbildningsbehov.

Termin 4. BOF och Tejping fortsatt implementeringsarbete

Syfte: Deltagarna ska fortsätta att utveckla sitt arbeta med BOF och Tejpingsamtal i klinisk verksamhet och öka sin självständighet kring metoderna och behärska arbetet med BOF och Tejpingsamtal i olika verksamheter.

Moment: Inblick ges i forskning och utvecklingsarbete kring BOF och Tejping. Handledning på det kliniska arbetet fortlöper. Övrigt innehåll under denna termin bestäms utifrån gruppens utbildningsbehov.

Uppgifter under termin: Uppgifter utifrån kurslitteraturen och litteraturseminarier. Deltagarna redovisar sitt BOF/Tejping-arbete i sammanfattningar av 5 ärenden, varav minst två är BOF. Processbeskrivning i ett ärende skrivs och lämnas in. De integrerade kunskaperna i BOF och Tejping presenteras i form av ett ”gesällarbete”. Det sker vid ett seminarium i gruppen med ett skriftligt arbete alternativt en film som illustrerar processen eller viktiga aspekter i det egna arbetet. Deltagarna förbereder och genomför en opposition av varandras arbeten.

Kursledare

Sara Pang är socionom, beteendevetare, BOF-terapeut, Marte Meo-terapeut och handledare i psykosocialt arbete med mångårig erfarenhet av samspels- och familjebehandling inom socialtjänst och BUP. Har tidigare hållit i två tvååriga BOF-utbildningar samt utbildar regelbundet i Tejping för bl.a. GR.
Kontakt: sarapang1@gmail.com eller mobil: 0736-33 21 23.

Albert Johnsson är socionom, BOF-terapeut och Familjeterapeut med mångårig erfarenhet av samspel- och familjebehandling inom socialtjänst och har dessförinnan arbetat flera år inom institution och skola. Har tidigare hållit i två tvååriga BOF- utbildningar och utbildar i Tejping.
Kontakt: b.albert.johnsson@gmail.com

Roger Gustafsson är socionom och BOF-terapeut, utbildad av Martin Soltvedt, med många års erfarenhet av arbete med barn och familjer inom institution och familjehemsområdet. Har tidigare gett 5 tvååriga BOF-utbildningar tillsammans med den norske BOF-terapeuten Sidsel Haug respektive psykolog Gunilla Wilhelmson, samt utbildar i Tejping.
Kontakt: r.gustafsson@comhem.se

Kurslitteratur

Soltvedt, Martin (2005). BOF, Barnorienterad familjeterapi.

Wennerberg, Tor (2013). Själv och tillsammans. Natur och Kultur

Nilsson, Jan(2017 ). Tejping och Trauma.

Artiklar och uppsatser kring olika aspekter av BOF och Tejping

Tid, utbildningsort och kostnad

Tid: Termin 1 omfattar 6 heldagar, resterande terminer 5 heldagar per termin

Utbildningsort: Göteborg

Kostnad: 15 000 kr + moms per termin (faktura terminsvis).

Ansökan till utbildningen

Du hittar ansökningsformulär som pdf-dokument här