Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

Uppsala ht 2019 – vt 2021 (2 år)

BOF – Barnorienterad familjeterapi och Tejping

Barnorienterad Familjeterapi och Tejping är arbetsmodeller som har samspelet i fokus och som ger ett barnperspektiv i familjearbetet. Upphovsman är den norske barnpsykologen Martin Soltvedt, författare till boken BOF – Barnorienterad familjeterapi. I BOF involveras barn i lekåldern i det terapeutiska arbetet genom att föräldrar, barn och terapeut leker tillsammans i sandlådan. Leken filmas och diskuteras sedan med föräldrarna utifrån teman med koppling till barnets/familjens problematik i vardagen. Tejping innebär att vi låter klienten eller familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer. Det hela utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord.

Metoderna används vid behandling, bedömning och utredning av barn, ungdomar och familjer inom t ex socialtjänst, barnpsykiatri, barnhälsovård, skolhälsovård och habilitering. Tejping används även med vuxna, föräldrar, enskilda klienter eller par inom vuxenpsykiatri, socialtjänst och habilitering.

Termin 1. Grunderna i BOF och Tejping

BOF. Att komma igång med BOF. Bakgrund, tillvägagångssätt, och lekmaterial. Kontraktssamtal med föräldrar. 1:a leken terapeut-barn. Fortsatt lek föräldrar-barn tillsammans med terapeut. Samtalet efter leken och återgivningssamtal. Terapeutens olika roller i BOF-lek och på reginivå. Möten och gränser i leken. Teoretiska grundbegrepp i BOF. Modern utvecklingspsykologi kopplat till BOF, intersubjektivitet, mentalisering och anknytning, teorier om lekens betydelse. Deltagarna påbörjar eget BOF-arbete.

Samhandlingsplanschen. Praktisk tillämpning och redovisning utifrån ett ärende.

Tejping. Kopplingar görs till externalisering, inre och yttre samtal samt utvecklingspsykologisk kunskap, själv- och affektpsykologi. Tre Tejpingsamtal genomförs och utvärderas.

Handledning på kursdeltagarnas arbete med BOF och Tejping.

Termin 2. Rollspel för att öva olika förhållningssätt i BOF och Tejping

Fallgropar och möjligheter för terapeuten och alter ego-figuren i BOF-leken och vid gestaltandet i Tejping. Känslofigurerna och Tejping kring affekter och självbilder.

BOF och Tejping i utredningsarbete. BOF med små barn.

Handledning på kursdeltagarnas arbete med BOF och Tejping.

Termin 3. Tejping vid trauma och PTSD. Miljöintegrerad BOF

Att involvera viktiga personer från barnets nätverk, t ex assistent och lärare, i behandlingsarbetet.
BOF och Tejping med barn och ungdomar som har en neuropsykiatrisk problematik.
Tejping vid trauma och PTSD.
Handledning på kursdeltagarnas arbete med BOF och Tejping.

Termin 4. Hur kan jag använda BOF och Tejping på mitt sätt i mitt eget arbete?

Deltagarna redovisar sitt BOF/Tejping-arbete i sammanfattningar av 5 ärenden, varav minst två är BOF.
De integrerade kunskaperna i BOF och Tejping presenteras i form av ett ”gesällprov”. Det sker vid ett seminarium i gruppen med ett skriftligt arbete alternativt en film som illustrerar processen eller viktiga aspekter i det egna arbetet.
Inblick i forskning och utvecklingsarbete kring BOF och Tejping.
Tejping använt vid handledning/konsultation.
Handledning på kursdeltagarnas arbete med BOF och Tejping.

Den 2-åriga utbildningen ger dig redskap för att arbeta med barn, ungdomar, familjer och vuxna med varierande problemställningar. Du lär dig att självständigt använda BOF och Tejping i utredning, bedömning och behandling. BOF blir ett förhållningssätt, som stimulerar till kreativitet och lekfullhet och som du har nytta av i många möten med barn och föräldrar. Tejping är ett sätt att kommunicera med klienter i olika åldrar genom att samtalet kompletteras med visuellt gestaltande. Tejping är speciellt användbart i arbete med klienter där språket inte räcker till, pga. ålder, funktionshinder eller nationalitet, men även för att konkretisera och externalisera i samtal om svåra händelser.

Kursledare

Annika Gerenstein är leg psykolog, verksam inom barn- och ungdomspsykiatrin och har arbetat med BOF och Tejping sedan början av 2000-talet. Hon använder BOF och Tejping bl. a. i utredning, bedömning och behandling av små barn, barn och ungdomar med traumaproblematik samt barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Annika har medverkat som föreläsare och handledare på flera utbildningarna i BOF och Tejping och har varit huvudkursledare på de två senaste tvååriga utbildningarna.

Barbro Sjölin-Nilsson är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare. Hon är sedan mer än 20 år privat verksam i Uppsala med utbildning och handledning i BOF och Tejping.

Kurslitteratur

Martin Soltvedts bok BOF – Barnorienterad familjeterapi (2005)
Jan Nilssons bok Tejping och Trauma (2017)
Artiklar och uppsatser kring olika aspekter av BOF och Tejping

Tid, utbildningsort och kostnad

Tid: 3 x 2 dagar (tisdagar och onsdagar kl. 9 – 16) per termin under fyra terminer, ht 2019 – vt 2021.

Utbildningsort: Uppsala.

Kostnad: 16 500 kr + moms per termin. Deltagarantalet är begränsat.

Ansökan till utbildningen

Vid intresseanmälan maila till annikagerenstein@gmail.com eller ring 0790-15 46 51.